Geschiedenis BBG Koopweg/Bijlstraat

 

De Bijlstraat heeft in 1993 een grote opknapbeurt ondergaan en daarmee een complete gedaante wisseling. Het heeft heel wat voet in aarde gehad voor het zover was.

 

Het is begonnen met een bijeenkomst van Bijlstraat-, Hamerstraat- en Koopwegbewoners op 10 april 1991 over klachten en problemen in de straten. Er werd een “Plan van aanpak”door de Gemeente gelanceerd om deze klachten en problemen op te lossen. De doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit en leefbaarheid van de buurt. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn o.a.:

 • Het terugdringen van de ruimtelijke verstikking door o.a. een tekort aan openbare ruimte en een intensief gebruik van de beschikbare ruimte. ( Te weinig groen en te veel hinderlijke bedrijvigheid.)
 • Verdere ruimtelijke verstikking dient te worden voorkomen.
 • Handhaving van de bestaande woonbebouwing.
 • De aanpak zal ook gedragen moeten worden door de buurt.

 

Het plan van aanpak geldt voor de Hamerstraat, Bijlstraat en Koopweg. Deze straten volgen dezelfde procedure. Het “Plan van aanpak”is een stappenplan, dat in vier jaar gerealiseerd dient te worden. Zeer ambitieus!!!!!

 

Er wordt in dit tijdbestek ook een nieuwe riolering in de drie straten aangelegd, dus een geheel nieuwe indeling van de openbare weg is bespreekbaar.

 

Er wordt een Projectgroep opgericht, bestaande uit drie geledingen: Gemeente, bewoners en in de in de straten actieve ondernemers. Iedere straat heeft twee bewoners in de Projectgroep. Deze twee bewoners vertegenwoordigen ieder een eigen overleggroep van tien straatbewoners. In deze overleggroep worden de belangen en inbreng van de straat met elkaar besproken.

 

Voor de Bijlstraat is de eerste ontmoeting van de overleggroep in mei. Het wordt een interessante Brainstorm avond waarin blijkt dat de problemen in de straat groot zijn. Onderlinge verschillen van inzicht over de te volgen weg en het wantrouwen tegenover de Gemeente lijken onoverbrugbaar.

 

Begeleidt door een opbouwmedewerker van Stichting WEB wordt alles op papier vast gelegd, de te volgen weg richting Gemeente bepaald en deze strategie afgestemd op de belangen van de buurstraten. Eén ding was in dit stadium zeker. Een uit zijn voegen gegroeid transportbedrijf “Gebroeders Fokker BV”, in de Bijlstraat begonnen met eerst paard en wagen, vervolgens met twee vrachtwagentjes in de jaren vijftig en nu in 1991 met grote vracht- en containerwagens, shovels en ander groot materieel, zou eindelijk verhuizen naar een andere locatie. Ook andere binnenterreinen tussen de drie straten zouden indien nodig/mogelijk opgekocht kunnen worden door de Gemeente om mogelijke plannen uitvoerbaar te maken.

 

Hete hangijzers in iedere straat was het aantal parkeerplaatsen. (Er bleef toch wel ruimte over voor openbaar groen?) Verder moesten de straten kindvriendelijk worden, dus verkeer-onvriendelijk maken, zodat er alleen bestemming verkeer van de straten gebruik zouden maken.

 

Er werd in 1991 heel wat afgeteld. Zo werd gekeken hoe de leeftijdopbouw was in de straten. De jeugd werd nog onderverdeeld in drie leeftijd categorieën. Er werden auto’s geteld: Hoeveel auto’s per huis en de hoeveelheid parkeer plaatsen die daar tegenover stonden. Ook werd er gekeken hoeveel auto’s er per dag gebruik maken van de straten. Bestemmingsverkeer?

 

In de Bijlstraat was er geen echt parkeer probleem. De straat was breed genoeg om aan twee zijden te parkeren. In de Hamerstraat en de Koopweg was dat niet het geval. Doordat aan parkeren aan één zijde mogelijk was, was de nood in die straten erg hoog.

 • In maart 1992 werd door de overleggroep van de Bijlstraat gekozen om de straat zo in te delen dat het een rechte straat blijft met aan beide zijden parkeerstroken. De straat zal worden voorzien van een in- en uitgangsconstructie en enkele verkeersdrempels. Het hele gebied zal een 30- KM zone worden. Op deze manier zal ook de Bijlstraat kindvriendelijk worden. Wat betreft de in- en uitrit constructies en de verkeersdrempels zal dit ook voor de buurstraten gaan gelden.

 

Ook werd de verlichting gemeten in de straat en er moesten volgens de daarvoor geldende normen twee lichtmasten bij komen. Ongeacht eventuele sierverlichting. Er moest tevens gedacht worden aan voetgangers verlichting. Zo werd de straat ook als het donker werd veiliger. (Een stukje sociale vernieuwing.)

 

Er werd eind zomer 1992 uiteindelijk een “kale” tekening van de Bijlstraat van de Gemeente ontvangen, zodat de overleggroep de plannen in een tekening van de straat konden vastleggen.

 

De plannen voor een “nieuwe”Bijlstraat werden ingetekend. Globaal omvat de tekening:

 • De in- en uitritconstructies
 • Vier  verkeersdrempels voorzien van sier (voetgangers) verlichting en blokhaag.
 • Eén verkeersdrempel tevens dienstdoende als oversteekplaats voor kinderen (voetgangers).
 • 19 lichtmasten
 • Ongeveer 95 parkeerplaatsen
 • 27 bomen (sierpruimen)

De bestaande officiële inritten zouden worden gehandhaafd, tenzij betreffende bewoners anders wilden.

 

Deze tekening werd o.a. 14 oktober 1992 voorgelegd aan de mede straatbewoners. Ook werd medegedeeld welke materialen voor de herinrichting van de straat gebruikt gaan worden. Die avond konden alle Bijlstraat bewoners zich uitspreken over de tekening en eventueel veranderingen en/of aanpassingen aanvragen. Bij veranderingen en/of aanpassingen moesten de bewoners soms wel een meerderheid van Bijlstraat bewoners achter zich hebben om dit gerealiseerd te krijgen. Na enige aanpassingen werd 15 februari 1993 positief geoordeeld over de tekening en de Gemeente kon aan het werk ( werktekeningen maken, materialen bestellen, ed ).

 

Ondertussen gingen de onderhandelingen over de aankoop van verschillende binnenterreinen door. Het Fokkerterrein achter Bijlstraat 47 t/m 63 werd aangekocht en in april werden de huizen op Bijlstraat 53 t/m 59 gesloopt. Ook het terrein achter Bijlstraat 15 t/m 19 werd aangekocht en het gebouw van Honor op dit terrein gesloopt. Deze vrij komende terreinen konden door een buurtbeheergroepgroep, voortkomend uit de overleggroep worden ingedeeld. Groen en speelgelegenheid voor de jonge- en oudere jeugd. Hiervoor werden enkele excursies georganiseerd naar Amsterdam en Utrecht om ideeën op te doen voor de inrichting en beheer van deze gronden.

 

De binnenterreinen waar verder over werd onderhandeld, waren echter van minder belang voor de Bijlstraat, maar des te meer voor de Hamerstraat . We spreken hier over het terrein van garage S. de Weerd met ingang aan de St. Janslaan, het terrein Fokker/Nijenhuis met toegang Hamerstraat 9, het terrein Pouw/Platje (beide tussen Hamerstraat en Bijlstraat) en het terrein tussen Bijlstraat en Koopweg met ingang aan de Laarderweg.

 

Ook was er een hevige discussie losgebrand over de rij richting in de straten tussen de Sint-Janslaan en de Laarderweg tot en met het Oosterpad. Deze was tot heden om en om één-richtings verkeer. Om vooral de Hamerstraat en Koopweg te ontlasten van sluipverkeer wordt in alle genoemde straten een proef gedaan om de rij richting te veranderen van oost naar west. Het resultaat van de proef beantwoordt volledig aan zijn doel. Het sluipverkeer verdwijnt. Ondanks felle protesten van veel bewoners van andere straten dan de Hamerstraat en Koopweg besluiten de Gemeente en de Projectgroep, op grond van de resultaten om de nieuwe rij richting te handhaven.

 

In mei beginnen dan eindelijk de werkzaamheden in de Bijlstraat. Er blijkt dan een onduidelijke wijziging in de tekening van de Gemeente resulteert in 16 lichtmasten in plaats van de beloofde en noodzakelijke 19. (Overijverige ambtenaar, die denkt alles uit eigen zak te moeten betalen!?!) Ook de inritblokken zijn veel te groot voor de trottoirs. Het trottoir wordt zover verhoogd dat veel inritten te laag komen te liggen ten opzichte van de trottoirs. Verder zijn de verkeersdrempels te hoog, inspectie putten worden vergeten, enz. De tekening is blijkbaar te slecht voor de “werklieden” te lezen. Er gaat dan ook (te) veel mis tijdens de aanleg. Dankzij een attente Bijlstraat bewoner die de hele dag mede toezicht houdt op de werkzaamheden en vele malen naar de opzichter van de Gemeente belt, komt alles uiteindelijk toch nog redelijk goed. Echter tot kort voor 1995 werden er nog verbeteringen in de Bijlstraat aangebracht.

 

Ook de aanleg van het Fokkerterrein krijgt na veel overleg en discussie in de Projectgroep in 1994 zijn beslag. Er worden tekeningen gemaakt en een beplanting plan. De grond is licht verontreinigd. De vervuilde grond wordt afgevoerd. Een tegenvaller is het Honor terrein. Dit terrein blijkt ernstiger vervuild. Een erfenis van het verchroom bedrijf dat daar was gevestigd. Na sanering wordt dit terrein ingericht voor de allerjongste buurtbewonertjes.

 

We hebben nu een visueel een mooie straat gekregen, zeker toen in het najaar van 1993 ook de bomen en de hagen werden geplant. De bestrating heeft mooie kleuren.

(Want welke straat heeft nu rode trottoirs!?! ) De sierverlichting geeft als de duisternis is gevallen een mooi zicht op de straat op de plaats van de verkeersdrempels. Ook de twee binnenterreinen zijn intrek bij jong en oud. Zeker begin 1995. Welke straat had nu immers een ijsbaan die bovendien s’ avonds verlicht was.

 

De Bijlstraat en de Koopweg waren op dat moment zo goed als klaar. De buurt is goed opgeknapt. Meer groen, een beetje minder last van bedrijven in de genoemde straten. Eén ding heeft de Gemeente namelijk niet voor elkaar gekregen. De bestaande bedrijven kunnen nog steeds uitgroeien en er kunnen binnen de vergunningen nog nieuwe bedrijven opgestart worden. En een min puntje is ook dat de parkeerdruk in de Koopweg onverminderd groot is. Hiervoor zou alsnog een binnen terrein aangekocht moeten worden. Er zijn nog grote bedrijven tussen de Koopweg en de Bijlstraat die daar absoluut niet thuis horen. Deze zouden aangekocht kunnen worden. Alleen het potje geld is op.

 

Het heeft op de Project groep avonden op het Gemeentehuis heel wat “gestormd” om het plan van aanpak ten uitvoer te brengen. Iederéén was van goed wil, maar de ambtelijke molen in beweging te krijgen is en blijft moeilijk.

 

De Hamerstraat was in 1995 aardig op weg nu er twee binnenterreinen tussen de Bijlstraat en Hamerstraat zijn aangekocht, maar ook daar was er nog een lange weg te gaan voor daar het plan van aanpak voltooid kon worden. De parkeerdruk is daar nu wat weggenomen door inrichting van twee parkeerplaatsen op de aangekochte binnen terreinen. Het eindresultaat is ook daar duidelijk zichtbaar.

 

Na afronding mag dit “Plan van Aanpak”toch wel een succes genoemd worden. Niet op de laatste plaats door de grote inzet van de verantwoordelijke wethouder H. Zonneveld, S. Braamhaar en de leden van de Projectgroep. Zij hebben laten zien dat er door de bewoners als er een wil is veel bereikt kan worden.

 

Na afronding van het “Plan van Aanpak” Zijn er voor het beheer verschillende verenigingen opgericht. Voor de parkeerterreinen in de Hamerstraat zijn dit:

Vereniging Parkeerterrein Hamerstraat 9b en de Vereniging Parkeerterrein Hamerstraat NO. De Verenigingen worden bestuurd door enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor de straten.

 

Voor de binnenterreinen in de Bijlstraat / Koopweg is dit de Vereniging Buurt Beheergroep Koopweg / Bijlstraat. Alle bewoners van Bijlstraat en Koopweg zijn lid. In het Bestuur van deze vereniging waren oorspronkelijk bewoners van Koopweg en Bijlstraat in gelijk aantal vertegenwoordigd. Op dit moment heeft helaas nog maar één vertegenwoordiger van de Koopweg zitting in het bestuur. De Vereniging heeft tot hoofdtaak het beheer van zowel het Honorterrein, dat het Honorpark is genoemd en het Fokker terrein dat is omgedoopt tot

Fokkerpark. Dit betekent voornamelijk het onderhoud. Hiervoor was een uit de Bijlstraat afkomstige groep bewoners die dit werk verrichtte. Helaas is door verhuizing en ouderdom van deze mensen de groep niet meer operatief. Het onderhoud wordt nu gedaan door de bestuursleden en enkele Bijlstraat bewoners die af en toe bij springen. Een bredere basis voor het onderhoud lijkt moeilijk te vinden, ondanks herhaalde verzoeken voor ondersteuning. Verder is de Vereniging een contact tussen de bewoners en Gemeente bij problemen in de straten en de Parken. En ten slotte organiseert de Vereniging jaarlijks verschillende activiteiten in de straten en de Parken. Zoals: Park feest, paasfeest voor de kinderen, Sinterklaas, Sint Maarten, fietstochten, rommelmarkt, schoffelfestijnen t.b.v. het onderhoud van de parken, enz. En eind van het jaar is er altijd in het Fokkerpark de kerstborrel met Kerstboom, vuurkorven, muziek, lekker eten en drinken.

 

Ook voor de Gemeente is er na afronding nog veel werk te doen. Zij zal zich moeten inspannen om te zorgen dat er geen nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen in dit gebied of dat kleine bedrijfjes uitgroeien tot nieuwe ‘te grote” bedrijven die overlast veroorzaken. Hetzij van geluid, stank of ander, maar ook van wagens op de weg. Het nieuwe bestemmingsplan is hiervoor niet genoeg. Ook in de Bijlstraat zijn er geen plaatsen over voor bedrijfswagens, wagens van personeel of auto’s die voor reparatie op de openbare weg staan. Ditzelfde geldt in grotere mate voor de Koopweg en Hamerstraat. Want wat de bewoners het meest bezig houdt is de parkeergelegenheid of het gebrek hieraan. De eigen wagen (het liefst) voor de deur is een grote wens van vele straatbewoners maar zal voor velen onbereikbaar blijven.

 

De Gemeente heeft ondanks alles zijn goede wil getoond in de buurt. Nu is het aan de bewoners om te laten zien dat ze het waard zijn om in de mooiste straten van Bussum te wonen.